Danh sách Chi Hội khuyến học

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Lê Văn

Hồng

 

Chi hội trưởng

 

02

Lê Văn

Đồng Chi hội phó

 

03

Đỗ Thị Mộng

Huyền

X

Thành viên