Danh sách tổ Văn phòng

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Nguyễn Thị

Diễm x Tổ trưởng

 

02

Trần Thị

Minh x Tổ viên

 

03

Võ Thị Diệu

Hiền

X

Tổ viên

 TTCĐ

04

Trần Thị Hoài

Thương

Tổ viên

 

05

Lê Thị

Lộc x

Tổ viên

 

 06

Trần Thị  Tâm   Tổ viên