Danh sách tổ Quản lý nội trú

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Zơ Râm

Hưới

 

Tổ trưởng

 

02

Phạm Thị 

Tài x

Tổ viên

 Bếp trưởng

03

Võ Thị Ái

Vân

x

Tổ viên

 

04

Võ Thị

Tửu

Tổ viên

 

05

Lê Thị Thanh

Phước

x

Tổ viên

 

06

Nguyễn Thị

Phượng (A) x

Tổ viên

 

07

 Trần Văn

Tiến Tổ viên