Danh sách tổ Tự nhiên 2

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Nguyễn Thị Thu

Phượng

Tổ trưởng

 

02

Võ Thị 

Nga

 

Tổ viên

 

03

Nguyễn Tấn

Cảnh Tổ viên

04

Hồ Văn

Chơn

 

Tổ viên

 

05

Nguyễn Xuân

Tiến

 

Tổ viên

 

06

 

 

07

Trần Văn

Sang

 

Tổ viên

 

08

Huỳnh Ngọc

Hải

 

Tổ viên

PHT

09

Trần Văn

Xinh

 

Tổ viên

TPT Đội