Danh sách Đảng viên

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Trần Văn

Hoàng

 

Bí thư chi bộ

 

02

Huỳnh Ngọc

Hải

 

Phó BTCB

 

03

Trần Văn 

Bình Chi ủy viên

 

04

Phạm Thành

Tri Chi ủy viên

 

05

Mạc Thị Kim Loan x Chi ủy viên

 

06

Nguyễn Thị Thu

Phượng

X

Đảng viên

 

07

Lê Văn

Hồng

 

Đảng viên

 

08

Võ Hoàng

Đạo

 

Đảng viên

 

09

Võ Thị Diệu

Hiền

X

Đảng viên

 

10

Trần Văn

Xinh

 

Đảng viên

 

11

Hồ Văn

Chơn

 

Đảng viên

 

12

Trần Ngọc

Sơn

 

Đảng viên

 

13

Lê Thị Ánh

Nguyên

X

Đảng viên

 

14

Hồ Thị Mai

Quang

X

Đảng viên

 

15

Lê Văn

Đồng

 

Đảng viên

 

16

Nguyễn Thị Thành

Tâm

 

Đảng viên

 Dự bị

17

Lê Tấn

Trọng

 

Đảng viên

 

18

Zơ Râm

Hưới

 

Đảng viên

 

19

Hồ Thị

Lắm

x

Đảng viên

 

20

Trịnh Thị

Kiều

x

Đảng viên

 

21

Đinh Thế

Lực

 

Đảng viên

22

Hiền Thị

Mùi

x

Đảng viên

 Dự bị

23

Nguyễn Thị

Diễm

x

Đảng viên