Danh sách tổ Tự nhiên 1

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Phạm Thành

Tri

 x

Tổ  viên

 

02

Trương Văn

 

Thọ 

 

Tổ trưởng

 

03

Lê Thị

Hòa

X

Tổ viên

 

04

Nguyễn Thị Thành

Tâm

X

Tổ viên

 TTCĐ

05

Nguyễn Hùng

Minh

 

Tổ viên

 

06

Trần Văn 

Vui

 

Tổ viên

 

07

Lê Thị Ánh

Nguyên

X

Tổ viên

 

08

Nguyễn

Lưc Tổ viên

 

09

Phan Thị 

Hân x Tổ viên

 

10

Hồ Thị Kiều 

Trang x Tổ viên